Línies de recerca

  • Co-disseny d'entorns d'aprenentatge

Es pretén avançar en la investigació sobre metodologies de disseny basades en processos de co-disseny. Un exemple d´aquesta línia és el projecte de recerca que s'està desenvolupant actualment i que té com a objectiu estudiar l'aplicació d'un model basat en la pedagogia indagativa que permeti generar escenaris d'aprenentatge a la universitat, adaptables a diferents contextos de pràctica formativa i perfils d'estudiants. Aquests escenaris seràn generats a partir de processos de co-disseny en els quals participaran professorat, estudiants i experts en disseny tecnopedagògic. El Grup EMA aprofundeix en aquesta línia de treball dins del projecte I+D iniciat l’any 2013.

  • Tecnologies i metodologies emergents per l'aprenentatge

El procés d’integració de las tecnologies digitals (mlearning, ulearning, FabLABs, etc.) a les organitzacions educatives suposa un procés de canvi complex i difícil d’implementar. Es pretén continuar amb l'estudi dels reptes per tal d’analitzar, avaluar i proposar solucions que permetin obtenir resultats d’èxit en la seva aplicació. El lideratge d’aquest procés i les seves dimensions és un element clau en la nostra recerca. Exemples de treballs en aquesta línia són els models i les dimensions del lideratge en l’adopció de les TIC en les institucions educatives o l’anàlisi i l’estudi dels elements que faciliten o dificulten aquesta adopció, entesa com a procés de canvi. El grup ja té una bona trajectòria en aquesta línia avalada per les publicacions, projectes i contractes específics.

  • Entorns personals d'aprenentatge (PLEs)

Els PLE es basen en eines digitals pel suport en l’accés a la informació, la reflexió individual vinculada a la producció de contingut i eines per la reflexió en comunitat al voltant de compartir coneixement. En cadascun d’aquests tres àmbits hi interaccionen tres tipus d’elements: les eines o instruments tecnològics (que permeten actuar sobre les fonts d’informació ja sigui modificant-les, cercant-les, organitzant-les, compartint-les, etc.), els mecanismes (els valors, les habilitats o les actituds que actuen com a guies o desencadenants sobre l’activitat com ara la reflexió, la iniciativa, la curiositat, la síntesi, l’estructuració, la capacitat de consens) i les activitats (el conjunt d’accions que es duen a terme d’índole molt diversa relacionades tant amb la reflexió, la producció, les fonts d’informació o la dimensió social del PLE). El Grup EMA ha desenvolupat un primer prototip dins del projecte JUST4ME i està previst continuar aquesta línia de treball dins de projectes Europeus.

  • Casos en xarxa: casos reals per a la formació de professorat, d'educadors i de treballadors socials

Des de l’any 2009, el Grup EMA ha consolidat una línia de recerca sobre el desenvolupament i l'aplicació de casos reals per a la formació. Accedeix a la web.

  • Innovació i formació